Kontakt os
Ring til 25230079
Indkøbskurven er tom

 SHARP Business Systems Danmark A/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

(WEBSHOP)

1. ANVENDELSE

1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser (heref-ter benævnt "Betingelserne") finder anveddelse ved enhver bestilling og levering af produkter ("produktet") på/fra webshoppen lokaliseret på internetadressen https://shop.sbsdk.dk (herefter benævnt "WEBSHOPPEN"), som udbydes af SHARP Business Systems Danmark A/S ("SHARP").

1.2 Specielle købsbetingelser eller specifikke krav til produktet fra kundens side, anført i eksempelvis kundens ordreafgivelse eller i kundens generelle salgs- og leveringsbetingelser, er ikke bindende for SHARP, medmindre SHARP skriftligt har erklæret sig indforstået med de pågældende specifikke krav. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem kundens betingelser eller krav og disse salgs- og leveringsbetingelser, skal disse salgs- og leveringsbetingelser have forrang.

1.3 Kunden skal acceptere Betingelserne inden produkterne kan bestilles via WEBSHOPPEN. Har kunden i forbindelse med bestillingen sat markering i feltet "Jeg har læst og ac-cepteret salgs- og leveringsbetingelserne", udgør det en juridisk bindende aftale mellem kunden og SHARP, og dermed en accept af Betingelserne.

2. KUN SALG TIL ERHVERVSDRIVENDE

2.1 SHARP sælger kun til erhvervsdrivende med et gyldigt CVR-nr. Der sker således ikke salg til forbrugere.

3. LEVERING

3.1 Normal leveringstid er 1-2 hverdage afhængigt af hvor kunden bor. Produkter, der ikke er på lager på bestillingstidspunktet, er angivet i produktbilledet i butikken og giver kunden information om, hvornår den forventes ind.

3.2 Levering af kopimaskiner og skærme

3.2.1 Levering af SHARP kopimaskiner og skærme sker "DAP" (kundens adresse) i henhold til Incoterms 2010.

3.2.2 Kunden kan anmode om en anden leveringsadresse. I så fald forpligter kunden sig til at modtage produktet på den angivne adresse og foretage den første besigtigelse ved aflæsning fra fragtfører.

3.2.3 Det solgte leveres i standardemballage fra SHARP.

3.2.4 Ved modtagelse påhviler det kunden straks at undersøge det modtagne produkt for synlige transportskader. Reklamation for trans-portskader skal omgående ske overfor transportøren og der skal samtidig ske underretning overfor SHARP med fornøden dokumentation således at det sikres, at der kan ske anmeldelse overfor transportørens forsikringsselskab.

4. PRIS OG BETALING

4.1 Alle priser er opgivet inklusiv og eksklusiv moms.

4.2 Kunden modtager en faktura for de bestilte produkter.

4.3 Betaling skal finde sted netto kontant senest 30 dage efter fakturadato.

4.4 Der tages forbehold for prisændringer og åbenlyse trykfejl.

4.5 Ved forsinket betaling er SHARP berettiget til at opkræve gebyr med DKK 100,00 per rykkerskrivelse, dog højest for 3 rykkerskrivelser for samme Produkt. SHARP er ligeledes berettiget til at opkræve morarente. Den årlige morarente udgør Nationalbankens udlånsrente med et tillæg på p.t. 8%, jfr. rentelovens § 5, stk. 1.

4.6 Ved forsinket betaling er SHARP ligeledes berettiget til at tilbageholde øvrige produkter, som er bestilt men ikke leveret på det pågældende tidspunkt, indtil kunden har betalt alle skyldige beløb inklusiv renter og gebyrer, eller til at annullere udestående ordrer.

4.7 Kunden er ikke berettiget til at modregne eventuelle krav mod SHARP i SHARP’s fakturaer.

5. EJENDOMSFORBEHOLD

5.1 Dette afsnit gælder kun for SHARP kopimaskiner og skærme.

5.2 Ejendomsretten og/eller brugsretten overgår ikke ved fysisk overdragelse af produktet, men produktet forbliver derimod SHARP’s ejendom indtil det er fuldt betalt. Indtil ejendomsretten er overgået til kunden, skal kunden behandle og opbevare produktet omhyggeligt, og produktet skal forsikres af kunden for kundens regning.

6. FORSINKELSE

6.1 Er SHARP vidende om, at forsinkelse vil indtræffe, eller synes forsinkelse sandsynlig, skal dette uden ophold skriftligt meddeles kunden. Årsagen til forsinkelsen skal angi-ves, samt så vidt muligt hvornår tidspunkt for levering eller modtagelse kan forventes at finde sted.

6.2 Medmindre forsinkelse med levering skyldes grov uagtsomhed hos SHARP, udskydes leveringstidspunktet i det omfang det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Kun-den er imidlertid berettiget til at hæve aftalen, såfremt det aftalte leveringstidspunkt af den fulde leverance overskrides med mere end 30 dage. I øvrigt berettiger forsinket le-vering ikke kunden til erstatning for eventuelt tab som følge af forsinkelsen.

7. MANGLER, REKLAMATION OG GARANTI

7.1 Når kunden har modtaget et produkt, er kunden forpligtet til straks at undersøge dette.

7.2 Reklamationer over mangler der burde være opdaget ved den i 7.1 nævnte undersøgelse, skal fremsættes skriftligt over for SHARP (via shop.dk@sharp.eu) senest 8 dage efter kundens modtagelse af produktet. Såfremt manglen først viser sig senere, skal reklamation dog altid ske straks efter manglen viser sig, dog senest 12 måneder efter levering. Ved senere reklamation har kunden mistet sine rettigheder til at gøre mangelsindsigelser gældende, jfr. dog den i pkt. 7.6 bekrevne garantiordning for SHARP skærme.

7.3 Der foreligger en mangel, hvis produktet er væsentligt ringere end de aftalte specifikati-oner. Der foreligger ikke en mangel, (a) hvis et produkt ikke kan anvendes som forudsat af kunden, hvis produktet i væsentlighed lever op til den aftalte specifikation, (b) hvis der er tale om fejl eller problemer, som kan henføres til begivenheder, som kunden bærer risikoen for, som f.eks. anvendelse foretaget af kunden, herunder ukorrekt opbevaring, brug af forkert papir, anvendelse af uoriginal toner, skader der skyldes støv, fugt eller temperatursvingninger eller mangelfuld vedligeholdelse (c) hvis kunden i strid med produktdokumentation og/eller modtagne anbefalinger anvender produktet sammen med andre produkter eller tilbehør på en måde, som påvirker dets funktion eller egenskaber, eller, (d) hvis kunden ændrer eller foretager indgreb i produktet uden SHARP’s tilladelse.

7.4 Kunden er i videst muligt omfang forpligtet til at begrænse sit eventuelle tab.

7.5 Skulle et produkt vise sig at lide af en mangel, som SHARP er ansvarlig for, påtager SHARP sig efter eget valg enten at foretage reparation eller omlevering af produktet indenfor en rimelig frist, eller at give et forholdsmæssigt afslag i købesummen. I øvrigt berettiger mangler ikke kunden til erstatning for eventuelt tab som følge af manglen.

7.6 Udover ovennævnte mulighed for reklamation gælder den som bilag 1 vedlagte garantiordning med de heri beskrevne vilkår for SHARP skærme. Denne garanti gælder ikke for øvrige produkter, herunder tredjeparts-produkter.

7.7 Garantien for SHARP kopimaskiner bortfalder, hvis der anvendes uoriginale forbrugsstoffer og hæfteklammer.

8. TEKNISKE OPLYSNINGER M.V.

8.1 Tekniske oplysninger, specifikationer, produktinformationer, kataloger, brochurer, brugsanvisninger m.v. om produktets funktion, egenskaber, anvendelse og andre tekniske data er, medmindre andet udtrykkeligt er skriftligt aftalt, alene vejledende, og er derfor ikke en garanti fra SHARP.

8.2 Det er kundens ansvar, at eventuelle sikkerhedsforskrifter, anvendelsesbegræsninger, uddannelseskrav og lovkrav i forbindelse med brug af produktet overholdes.

9. ANSVARSBEGRÆNSNING OG FORCE MAJEURE

9.1 SHARP er ikke ansvarlig overfor kunden for indirekte tab og følgeskader såsom driftstab, tabt fortjeneste, tidstab, rentetab og lignende økonomisk tab.

9.2 SHARP’s samlede erstatningsansvar kan maksimalt udgøre kr. 1.000.000 pr. år.

9.3 Ingen af parter er ansvarlig for skader op-stået som følge af omstændigheder den pågældende part ikke er herre over, eksempelvis strejke, lockout, regeringsforanstaltninger, sabotagehandlinger, naturkatastrofer, valutarestriktioner, beslaglæggelse, krig, maskinsammenbrud, mangler ved le-verancer fra underleverandør, svigt i energi-forsyningen eller kommunikationssystemer eller forsinkelse fra underleverandør og lign. Såfremt en part vil påberåbe sig force majeure, skal den anden part uden unødigt op-hold underrettes herom. Begge parter er berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden part at hæve aftalen, når den pågældende begivenhed har varet ud over 3 måneder.

10. PRODUKTANSVAR

10.1 Selskabets samlede ansvar for skader på fast ejendom og/eller løsøre, som indtræder, når produktet er i kundens besiddelse, er begrænset til kr. 2.000.000 pr. år. Kunden er i videst muligt omfang forpligtet til at begrænse sit eventuelle tab.

10.2 I tilfælde af personskade forårsaget af produktet, er SHARP ansvarlig i overensstemmelse med den til enhver tid gældende pro-duktansvarslovs regler herom, idet SHARP dog ikke er ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, jfr. 9.1.

10.3 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatning i henhold til reglerne om produktansvar, skal denne part under-rette den anden part herom.

10.4 Kunden er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol eller samme instans, som behandler en eventuel produktansvarssag mod SHARP.

10.5 I den udstrækning SHARP måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er kun-den forpligtet til at holde SHARP skadesløs i samme omfang, som SHARP’s ansvar er begrænset i henhold til dette punkt 10.

11. TVISTER

11.1 Enhver tvist skal afgøres efter dansk ret. Retten i Glostrup er aftalt værneting.